home  |  contact
 
 
Zoeken op trefwoord:
 
ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1 - DEFINITIES
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
a. Dynamiks onderdeel van MANA vennootschap onder firma met beperkte aansprakelijkheid: Dynamiks , gevestigd te Oosterhout (GLD), aan het adres De Onderijen 39, 6678 BR te Oosterhout, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Nijmegen, onder nummer: 09150281;
b. Klant: iedere partij die een overeenkomst aangaat met Dynamiks ten aanzien van de in deze algemene voorwaarden genoemde diensten en producten;
c. Webhosting; het door Dynamiks aan haar klanten bieden van ruimte voor een website op de servers van Dynamiks, de eigen servers van de klant met de daarbij behorende toegang tot het Internet en het leveren van periodieke diensten, alles in de ruimste zin des woords;
d. Software-ontwikkeling: het voor klanten ontwikkelen van een set commandoís die als geheel kunnen worden aangemerkt als computerprogrammatuur alsmede het verrichten van alle bijkomende activiteiten, alles in de ruimste zin des woords;
e. Gebruikersnaam: een unieke code / naam, uitgegeven door Dynamiks, die samen met het ďWachtwoordĒ toegang geeft tot de Diensten geleverd door Dynamiks;
f. Wachtwoord: een geheime code bestaande uit cijfers, letters en/of ander leestekens bij voorkeur een combinatie daarvan, in eerste instantie uitgegeven door Dynamiks en meestal te wijzigen door de Klant, die samen met de Gebruikersnaam toegang geeft tot de Diensten van Dynamiks;
g. E-mailadres: het bij Dynamiks geregistreerde unieke elektronische postadres van een Klant waarnaar de Gebruikersnaam en het Wachtwoord, alsmede overigens berichtgeving worden verzonden en waarmee elektronisch berichten uitgewisseld kunnen worden;
h. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden die integraal onderdeel uitmaken van elke overeenkomst tussen Dynamiks en een Klant;
i. Diensten: de door Dynamiks aan Klanten te leveren diensten via de technische infrastructuur van Dynamiks onder meer bestaande uit (1) de mogelijkheid e-mail te ontvangen en te verzenden via een E-mailadres, (2) Webhosting, (3) Software-ontwikkeling en (4) Domeinnaamregistratie;
j. Aanmelding: het schriftelijk dan wel online op de website van Dynamiks invullen van een aanvraag- dan wel opdrachtformulier en daarmee tevens het accepteren van deze Voorwaarden;
k. Aanvaarding: de acceptatie van de (aanmelding van de) Klant door Dynamiks;
l. Domeinnaam: een unieke naam al dan niet gekoppeld aan een website en geregistreerd op naam van een Klant;
m. Domeinnaamregistratie: de registratie van een bepaalde naam gevolgd door een extensie in een daartoe te houden register op naam van een Klant.
n. Fair Use Policy: richtlijn(en) voor het maximale verbruik van dataverkeer, diskruimte en/of belasting van het Internet dan wel het Dynamiks-netwerk door de Klant, nader te bepalen in aanvullende voorwaarden bij diensten waarop dit van toepassing is;
o. Gedragsregels: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (netiquette) (www.nlip.nl) en toekomstige toepassingen ervan;
p. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Dynamiks en een Klant op grond waarvan door Dynamiks Diensten aan de Klant worden geleverd dan wel de overeenkomst tussen Dynamiks en een Klant waarbij Dynamiks bepaalde opdrachtwerkzaamheden voor de Klant verricht dan wel de overeenkomst waarbij de Klant bepaalde producten van Dynamiks koopt;
q. Overmacht: Overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Dynamiks geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dynamiks niet in staat is haar verplichtingen jegens een Klant na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Dynamiks worden daaronder begrepen.

ARTIKEL 2 - ALGEMEEN
2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij Dynamiks zaken en/of diensten van welke aard ook aan een Klant levert, ook indien deze zaken of diensten niet (nader) in deze Voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
2.2 Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de Klant, voor de uitvoering waarvan door Dynamiks derden dienen te worden betrokken.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele verkoop-, inkoop, leverings- of andere voorwaarden van een Klant wordt door Dynamiks uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Dynamiks en de Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

ARTIKEL 3 - AANBIEDINGEN EN OFFERTES
3.1. Alle aanbiedingen van Dynamiks zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2. De door Dynamiks gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende tien (10) dagen, tenzij anders aangegeven. Dynamiks is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Klant schriftelijk dan wel elektronisch binnen tien (10) dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3.3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes luiden in Euroís en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder eventueel verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Dynamiks niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

ARTIKEL 4 - TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
4.1. Een Overeenkomst tussen Dynamiks en de Klant komt tot stand na Aanmelding door de Klant en Aanvaarding/ bevestiging daarvan door Dynamiks. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist weer te geven, tenzij binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de bevestiging hiertegen schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.
4.2. Aanmelding door de Klant geschiedt door het schriftelijk dan wel online invullen van het daartoe bestemde aanvraag- dan wel opdrachtformulier en het daarmee door de Klant accepteren van deze Voorwaarden die met het aanvraag- dan wel opdrachtformulier aan de Klant zijn toegezonden dan wel waarnaar online door Dynamiks wordt verwezen op haar internetsite (www.dynamiks.nl).
4.3. Dynamiks heeft evenwel het recht een Klant om haar motiverende redenen te weigeren. Omtrent de reden van weigering is Dynamiks niet gehouden een verklaring te geven.
4.4. Nadat een Overeenkomst tussen Dynamiks en de Klant tot stand is gekomen stelt Dynamiks de Klant, indien van toepassing, in het bezit van een Wachtwoord en een Gebruikersnaam.
4.5. De Gebruikersnaam in combinatie met het Wachtwoord gelden als elektronische handtekening dan wel elektronisch identificatiemiddel en elektronische legitimatie van de Klant voor de toegang tot de Diensten en het kopen van door Dynamiks aangeboden producten.
4.6. De rechten uit hoofde van een Overeenkomst zijn door de Klant niet overdraagbaar aan derden.

ARTIKEL 5 - UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
5.1. Dynamiks zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en de door partijen overeengekomen kwalificaties.
5.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Dynamiks het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.3. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dynamiks aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Dynamiks worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Dynamiks zijn verstrekt, heeft Dynamiks het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
5.4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Dynamiks de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en of betaald, waarbij betaling geldt als acceptatie conform opdracht van hetgeen is opgeleverd.
5.5. De Klant vrijwaart Dynamiks voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Klant toerekenbaar is.

ARTIKEL 6 - WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
6.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst door de Klant aanvullingen, aanvullende leveringen dan wel aanpassingen worden gewenst dan kan er, uitsluitend naar het oordeel van Dynamiks, sprake zijn van meerwerk dat door Dynamiks op basis van het gebruikelijke tarief aan de Klant in rekening zal worden gebracht. Dynamiks is echter niet verplicht om aan een dergelijk meerwerkverzoek van de Klant te voldoen en kan verlangen dat voor de aanvullingen, aanvullende leveringen dan wel aanpassingen een afzonderlijke overeenkomst wordt gesloten.
6.2. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
6.3 Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beÔnvloed. Dynamiks zal de Klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. In het geval als bedoeld in lid 6.1 aanvaardt de Klant reeds bij het doen van diens meerwerkverzoek dat het tijdstip van voltooiing en/of de continuÔteit van de werkzaamheden en/of de wederzijdse verantwoordelijkheden kunnen worden beÔnvloed.
6.4 Indien de wijziging en/of aanvulling op de Overeenkomst financiŽle en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Dynamiks de Klant hierover tevoren inlichten.
6.5. In afwijking van lid 6.4 zal Dynamiks geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die uitsluitend aan haar kunnen worden toegerekend.
6.6. Dynamiks behoud zich het recht de overeenkomst te wijzigen als de zogenoemde Fair Use Policy wordt overschreden. Dynamiks zal de klant een overeenkomst bieden zonder deze zogenoemde Fair Use Policy. De kosten meerkosten gemaakt door het overtreden van de Fair Use Policy kunnen door berekend worden naar de klant.

ARTIKEL 7 - DUUR VAN DE OVEREENKOMST
7.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode die partijen zijn overeengekomen, bij gebreke waarvan de Overeenkomst geldt als aangegaan voor de duur van een (1) jaar.
7.2. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Klant Dynamiks derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
7.3 De duur van de Overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijk door partijen overeengekomen periode, tenzij de Klant of Dynamiks de overeenkomst schriftelijk beŽindigd met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand.

ARTIKEL 8 - PRIJZEN EN TARIEVEN
8.1 De Klant is aan Dynamiks vergoedingen verschuldigd voor de door hem afgenomen Diensten en/of gekochte producten volgens daarvoor vastgestelde tarieven en/of prijzen. De tarieven kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen en/of periodiek verschuldigde bedragen. Alle bedragen worden vermeld in euroís en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder eventueel verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
8.2 Dynamiks is bevoegd na schriftelijke berichtgeving aan een Klant en met inachtneming van een termijn van zes (6) weken de prijzen en tarieven voor door haar geleverde producten en Diensten te verhogen. Prijsverlagingen worden per contract verlenging doorgevoerd. Behoudens voor zover anders is overeengekomen, kunnen de tarieven en prijzen door Dynamiks tweemaal per kalenderjaar gewijzigd worden.
8.3. Indien Dynamiks met de Klant een vaste prijs of een vast (uur)tarief overeenkomt, is Dynamiks niettemin gerechtigd tot verhoging van deze vaste prijs of dit vaste (uur)tarief. Dynamiks mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zij kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen.
Bovendien mag Dynamiks een vaste prijs verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Dynamiks zelf, dat in redelijkheid niet van Dynamiks mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen vaste prijs.
8.4. Partijen kunnen overeenkomen dat de Klant bij overschrijding van het dataverkeer boven de in de Overeenkomst afgesproken grens (ďdatalimietĒ) een vergoeding aan Dynamiks verschuldigd als nader in de Overeenkomst bepaald. Dynamiks zal de Klant tijdig te informeren indien het dataverkeer de in de Overeenkomst afgesproken grens dreigt te overschrijden. Dynamiks hanteert voor haar diensten een zogenoemde Fair Use Policy, tenzij anders is overeengekomen met de klant.

ARTIKEL 9 - BETALINGEN
9.1 De Klant is verplicht betalingen voor Diensten van Dynamiks bij vooruitbetaling per kwartaal, per jaar, per twee jaar dan wel bij nader vast te stellen termijn aan Dynamiks, door middel van bank of giro, te voldoen. De betalingen voor Diensten van Dynamiks zijn eerst verschuldigd vanaf de door Dynamiks aan de Klant meegedeelde datum dat de betreffende Diensten bedrijfsklaar aan de Klant beschikbaar zijn gesteld. Indien de bedrijfsklare beschikbaarstelling wordt verhinderd doordat Dynamiks dan wel een door haar ingeschakelde derde ten gevolge van aan de Klant toerekenbare omstandigheden onvoldoende toegang heeft tot de locatie waar een Netwerkaansluitpunt en/of Randapparaten moet worden geÔnstalleerd, zijn de betalingen verschuldigd vanaf de datum waarop, uitsluitend naar het oordeel van Dynamiks, beschikbaarstelling zou hebben kunnen plaatsvinden indien wel voldoende toegang zou zijn verleend.
9.2 Betaling van de door Dynamiks verzonden facturen dient binnen 3 weken (een en twintig (21) dagen) te geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op. Het is de Klant niet toegestaan enig bedrag te compenseren of te verrekenen met hetgeen de Klant aan Dynamiks verschuldigd is.
9.4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag ten laste, surseance van betaling van of van toepassing verklaring van de Wet schuldsanering natuurlijke personen op de Klant zijn de vorderingen van Dynamiks op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
9.5. Dynamiks heeft het recht de door de Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
Dynamiks kan, zonder daardoor zelf in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Dynamiks kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij door de Klant niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
9.6. Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen, dan kan de vordering van Dynamiks ter incasso aan derden uit handen worden gegeven, in welke geval de Klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot volledige betaling van alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, waaronder ook wordt verstaan de door Dynamiks intern gemaakte kosten om tot invordering van bedragen te komen. In ieder geval is de Klant in het geval van een geldvordering incassokosten aan Dynamiks verschuldigd, die worden bepaald op vijftien procent (15%) van het totaal verschuldigde bedrag.
9.7. De eventuele door Dynamiks gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens volledig voor rekening van de Klant.
9.8. Indien de Klant, nadat hij daarvan door Dynamiks schriftelijk dan wel elektronisch in kennis is gesteld met een nadere termijn voor nakoming van dertig (30) dagen, alsnog in gebreke blijft in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Dynamiks, dan is Dynamiks gerechtigd tot buitengebruikstelling van de toegang tot de Diensten van Dynamiks.

ARTIKEL 10 - OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST
10.1. De Overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk / elektronisch worden opgezegd tegen het einde van de in artikel 7.1 bedoelde termijn met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.
10.2. De opzegging is uitsluitend tijdig gedaan indien deze Dynamiks tijdig bereikt, dat wil zeggen voor een (1) maand voor het eindigen van de in artikel 7.1 bedoelde termijn.

ARTIKEL 11 - OPSCHORTING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST
11.1 Dynamiks is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen met onmiddellijke ingang op te schorten of de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
(a) de Klant (een van) diens verplichtingen uit de Overeenkomst(en) niet of niet volledig nakomt;
(b) na het sluiten van de Overeenkomst Dynamiks ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat door de Klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal worden nagekomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
11.2 In geval van liquidatie, faillissement, beslag ten laste, surseance van betaling van of van toepassing verklaring van de Wet schuldsanering natuurlijke personen op de Klant of anderszins het verlies van diens beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen daarvan is Dynamiks eveneens bevoegd de nakoming van haar verplichtingen met onmiddellijke ingang op te schorten of de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden. Dynamiks zal aan een curator een redelijke termijn van 7 dagen gunnen waarna de curator uiterlijk moet hebben aangegeven, dat de boedel de overeenkomst nakomt. Bij gebreke daarvan is Dynamiks gemachtigd de overeenkomst direct te beŽindigen, zonder schadeplichtig te worden of te zijn.
11.3. Dynamiks is bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan dan wel mag worden verwacht.
11.4 Een Klant heeft het recht de Overeenkomst met Dynamiks tussentijds te beŽindigen indien Dynamiks niet voldoet aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst met klant of voortvloeiende uit deze Voorwaarden, doch niet eerder dan nadat de Klant Dynamiks schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, en Dynamiks binnen die periode niet alsnog voldoet aan haar verplichtingen.
11.5. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Dynamiks op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Dynamiks de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet, de Overeenkomst en deze Voorwaarden.
11.6. Dynamiks behoudt zich steeds het recht schadevergoeding van de Klant te vorderen.
11.7. Bij beŽindiging van de overeenkomst(en) bericht Dynamiks de Klant tegen welke datum de overeenkomst(en) is/ zijn beŽindigd. Na de beŽindigingsdatum wordt de ruimte van de Klant op het internet verwijderd, haar toegangscode geblokkeerd en wordt de domeinnaam opgeheven, dan wel zal Dynamiks tot de beŽindigingdatum meewerken aan verhuizing van de domeinnaam, mits de Klant alle verplichten jegens Dynamiks is nagekomen. Na de beŽindigingsdatum zijn alle gevolgen en kosten voortvloeiend uit (het gebruik van) de website en de domeinnaam voor rekening en risico van de Klant.

ARTIKEL 12 - AANSPRAKELIJKHEID
12.1. Dynamiks is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van een Overeenkomst niet verder aansprakelijk dan met inachtneming van hetgeen in dit artikel verder is bepaald.
12.2. Uitsluitend met inachtneming van het hierna bepaalde is Dynamiks aansprakelijk voor de door een Klant geleden directe schade ten gevolge van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming dan wel een onrechtmatige daad zijdens Dynamiks. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
(a) de redelijke kosten die de Klant zou moeten maken om een prestatie van Dynamiks aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed ingeval de Klant de Overeenkomst heeft ontbonden dan wel heeft laten ontbinden;
(b) de redelijke kosten, gemaakte ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze Voorwaarden.
12.3. De aansprakelijkheid van Dynamiks wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant Dynamiks onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij de Klant Dynamiks een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming stelt, en Dynamiks ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming tekort blijft schieten. De Klant is daarbij gehouden Dynamiks na haar werkzaamheden tot herstel van het verzuim op de deugdelijkheid daarvan te controleren en Dynamiks, zo nog gebreken mochten blijken, middels een ingebrekestelling en het gunnen van een redelijke termijn in de gelegenheid te stellen alsnog resterende en/of aanvullende ontstane gebreke weg te nemen dan wel te herstellen. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Dynamiks meldt.
12.4. De totale aansprakelijkheid van Dynamiks wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag van het voor de Overeenkomst bedongen bedrag gedurende ťťn (1) jaar.
12.5. Aansprakelijkheid van Dynamiks voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitdrukkelijk uitgesloten.
12.6. Het via kabels, radiogolven, optische middelen of andere elektromagnetische middelen overbrengen dan wel digitaal en/of elektromagnetisch opslaan van data brengt risicoís met zich mee op het gebied van behoud en beveiliging van deze data. Dynamiks is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit dan wel verbandhoudend met de aantasting, verstoring, verdwijning, vervorming en openbaarwording van de data die digitaal en/of elektromagnetisch wordt opgeslagen of via kabels, radiogolven, optische middelen of andere elektromagnetische middelen wordt overgebracht, alhoewel Dynamiks zich tot het uiterste inspant om zulks binnen de grenzen van de stand der wetenschap te voorkomen.
12.7 Aansprakelijkheid van Dynamiks voor schade aan derden is uitgesloten. De Klant vrijwaart Dynamiks voor alle aanspraken van derden ter zake van schades waarvoor aansprakelijkheid van Dynamiks jegens klant is uitgesloten en voorts in het bijzonder voor schade als gevolg van: ondeskundig gebruik/foutieve installatie van - en het verschaffen van onjuiste/onrechtmatige informatie en/of afbeeldingen op - een Internetsite, dan wel schuldig maken aan strafbare feiten door het plaatsen of verzenden van informatie door de klant, medewerkers van de klant en/of derden; het zonder toestemming van klant of Dynamiks inbreken in en/of toegang verschaffen tot -computerprogramma's/Internetsites door derden (hacken); het beledigen en het anderszins inbreuk maken op rechten van derden.
12.8. Iedere aansprakelijkheid voor schade van Dynamiks voor het uitvallen dan wel niet volledig functioneren dan wel anderszins verstoord zijn van haar Diensten dan wel de toegang tot haar Diensten in geval van een onvoorziene tijdelijke of plotselinge toename in het dataverkeer, onderbreking in of blokkering van de toegang tot het systeem of het Internet bij Dynamiks of derden, stroomstoring, vernieling, beschadiging en enige andere oorzaak buiten de invloedsfeer van Dynamiks alsmede in het geval van (regulier) onderhoud is uitdrukkelijk uitgesloten en vormt geen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Dynamiks jegens de Klant.
12.9.Tekortkomingen van aanbieders van Telecommunicatienetwerken en data-/ of telecommunicatienetwerken waarmee de Telecommunicatienetwerken zijn verbonden en aanbieders van Netwerkaansluitpunten, Randapparaten en Voorzieningen zijn niet aan Dynamiks toerekenbaar; iedere aansprakelijkheid hiervoor wordt door Dynamiks uitdrukkelijk uitgesloten.
12.10. De in dit artikel genoemde beperkingen c.q uitsluitingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Dynamiks.

ARTIKEL 13 - OVERMACHT
13.1. Dynamiks heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Dynamiks haar verbintenis had moeten nakomen.
13.2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie (3) maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
13.3. Voorzover Dynamiks ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Dynamiks gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat aan de Klant te declareren. De Klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

ARTIKEL 14 - VERPLICHTINGEN DYNAMIKS
14.1. Dynamiks spant zich in om de toegang tot haar Diensten zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. Dynamiks verplicht zich tot regelmatige controle en gedegen onderhoud van de door haar gebruikte apparatuur en systemen en zorgt dat de capaciteit van deze apparatuur en systemen zodanig ruim is dat dit bij normaal gebruik niet leidt tot storingen. Het is echter technisch onmogelijk om elke storing of beperking van de toegang tot haar Diensten te voorkomen Ė Dynamiks is daarbij immers ook nog afhankelijk van derden waaronder telecommunicatie- en datatransportaanbieders. Storingen of beperkingen in de toegang tot haar Diensten worden door Dynamiks wel zo spoedig mogelijk verholpen. Aansprakelijkheid van Dynamiks voor het niet of niet goed functioneren van de toegang tot haar Diensten kan alleen binnen de grenzen van het bepaalde in artikel 12 van deze Voorwaarden ontstaan.
14.2. Dynamiks verstrekt geen garantie op de door haar geleverde diensten, doch verplicht zich op eerste verzoek door de Klant alle haar ten dienste staande middelen in te schakelen teneinde eventuele storingen en/of gebreken onverwijld op te lossen.

ARTIKEL 15 - VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT
15.1. Bij de door Dynamiks gefaciliteerde toegang van de Klant tot het Internet gelden de Gedragsregels en de voorwaarden van de Fair Use Policy. In het geval dat de Klant (herhaaldelijk) in strijd handelt met deze Gedragsregels en/of de Fair Use Policy behoudt Dynamiks zich het recht voor om de Klant van de toegang tot het Internet af te sluiten dan wel de hosting faciliteit te stoppen en de Overeenkomst op te zeggen.
15.2 Zonder (schriftelijke) toestemming van Dynamiks is het de Klant verboden de door Dynamiks verschafte Gebruikersnaam en het Wachtwoord aan derden over te dragen.
15.3. De Klant garandeert dat alle redelijke instructies van Dynamiks met betrekking tot het gebruik van Diensten worden opgevolgd om voortzetting van Diensten op een redelijke en ongestoorde wijze te kunnen uitvoeren, en Dynamiks in verband daarmee alle medewerking verleent waarom Dynamiks redelijkerwijs verzoekt.
15.4. De persoonsgegevens van de Klant verstrekt aan Dynamiks worden zorgvuldig en overeenkomstig de wet door laatstgenoemde beheerd en strekken slechts tot gebruik binnen het kader van haar beheers- en administratieve taken. De persoonsgegevens worden nimmer aan derden kenbaar gemaakt, tenzij Dynamiks daar toe wordt verplicht door de wet of op basis van een onderliggende rechterlijke uitspraak.

ARTIKEL 16 - ONDERHOUD EN BUITENGEBRUIKSTELLING VAN DE DIENSTEN
16.1. De technische eigenschappen van de Diensten van Dynamiks en het data- en telecommunicatienetwerk kunnen door Dynamiks dan wel door de telecommunicatie- en datatransportaanbieders worden gewijzigd.
16.2. Waar mogelijk zal Dynamiks de in artikel 16.1 bedoelde wijzigingen ten aanzien van haar Diensten (doen) uitvoeren zonder dat die gevolgen hebben voor de gebruiksmogelijkheden van de Klanten en de door hen gebruikte Randapparatuur. Indien zulks niet mogelijk is en bijvoorbeeld buitengebruikstelling van de Diensten dan wel het Dynamiks-netwerk noodzakelijk is, dan heeft Dynamiks het recht hiertoe over te gaan zeven (7) dagen na behoorlijke voorafgaande bekendmaking aan de Klant, tenzij onverwijlde spoed Dynamiks noopt tot het onmiddellijk uitvoeren van de wijziging. Aansprakelijkheid van Dynamiks voor schade die een Klant door het doorvoeren van wijzingen lijdt is uitdrukkelijk uitgesloten.
16.3. Voor wijzigingen ten aanzien van data- en telecommunicatienetwerk(en), waarbij Dynamiks afhankelijk is van telecommunicatie- en datatransportaanbieders, kan Dynamiks geen enkele verantwoordelijkheid jegens de Klant dragen, zij sluit deze dan ook uit.
16.4. Telecommunicatie- en datatransportaanbieders hebben het recht om alle maatregelen te nemen om storingen van het data- en telecommunicatienetwerk te voorkomen of op te heffen, om maatregelen te treffen om schade of hinder te voorkomen of preventief onderhoud te plegen. De Klant zal de door de Telecommunicatie- en datatransportaanbieders via Dynamiks in dat verband gegeven instructies onverwijld en voor eigen rekening opvolgen. Zie ook aansprakelijkheidsverklaring punt 12.9.
16.5. Met inachtneming van het in deze Voorwaarden bepaald behoud Dynamiks zich het recht voor haar Diensten buiten gebruik te stellen indien de Klant zijn verplichtingen jegens Dynamiks niet nakomt. Ook heeft Dynamiks te allen tijde de mogelijkheid om paginaís van de Klant van het internet te verwijderen, indien deze het functioneren van de Diensten van Dynamiks belemmeren of onmogelijk maken.De verplichting van de Klant tot betaling van de vergoedingen zoals bedoeld in lid 8.1 van deze Voorwaarden blijft gedurende de tijd van buitengebruikstelling onverminderd bestaan. Tot indienststelling wordt door Dynamiks slechts overgegaan indien de Klant binnen de door Dynamiks gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen voldoet en de heraansluitkosten vooraf betaalt.

ARTIKEL 17 - WIJZIGINGEN VOORWAARDEN
17.1. Dynamiks heeft het recht deze Voorwaarden alsmede eventuele overige voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten; Dynamiks zal daarbij de redelijke belangen van de Klant in acht nemen.
17.2. Wijzigingen treden in werking veertien (14) dagen na de schriftelijke of elektronische bekendmaking daarvan door Dynamiks, dan wel op een zodanige datum als genoemd in de bekendmaking.
17.3. De Klant heeft het recht de Overeenkomst te beŽindigen indien hij de wijziging van de (algemene) voorwaarden niet wenst te accepteren omdat deze leidt tot een aanmerkelijke verzwaring van zijn verplichtingen dan wel tot een dienstverlening door Dynamiks die wezenlijk afwijkt van de dienstverlening zoals die gold voordat de wijzigingen van kracht werden. De Klant dient alsdan de Overeenkomst schriftelijk dan wel elektronisch op te zeggen met ingang van de datum waarop de wijzigingen van kracht zullen worden. Deze opzegging dient tijdig te geschieden, dat wil zeggen voor de datum waarop de wijzigingen van kracht zullen worden.

ARTIKEL 18 - ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR
18.1. Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Dynamiks zal de programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door de Klant verstrekte gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvoor de Klant jegens Dynamiks instaat.
18.2. Dynamiks is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan haar ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat de Klant de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen dan wel aangepast.

ARTIKEL 19 - AFLEVERING, INSTALLATIE EN ACCEPTATIE VAN PROGRAMMATUUR
19.1. Dynamiks zal de te ontwikkelen programmatuur aan de Klant conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren , dit laatste slechts indien een door Dynamiks uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen.
19.2. Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien (14) dagen na aflevering of, indien een door Dynamiks uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Partijen zullen in onderling overleg de inhoud en specificaties (18.1) van de acceptatietest bepalen.
19.3. De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:
(a) indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering of,
(b) indien een door Dynamiks uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen: na voltooiing van de installatie, dan wel
(c) indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens lid 19.6 aan acceptatie niet in de weg staan.
In afwijking van het voorgaande zal de programmatuur, indien de Klant daarvan voor het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.
19.4 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal de Klant Dynamiks hierover zo spoedig mogelijk gedetailleerd, schriftelijk / elektronisch, informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.
19.5 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur andere fouten dan bedoeld in lid 4 bevat, dan zal de Klant Dynamiks hierover tijdig, uiterlijk op de laatste dag van de testperiode schriftelijk / elektronisch in de vorm van een gedetailleerd testrapport informeren. Dynamiks zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij Dynamiks gerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
19.6. Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijn de fouten die operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van de Dynamiks om deze kleine fouten te herstellen.
19.7 De door Dynamiks ontwikkelde programmatuur blijft eigendom van Dynamiks mits schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. De programma-code mag dan ook niet worden gekopieerd voor verspreiding tenzij daar nadrukkelijk toestemming voor is gegeven door Dynamiks.
19.8 Een uitzondering op lid 19.7 van deze voorwaarden, is het gebruik van OpenSource onderdelen die gebruikt kunnen zijn in de door Dynamiks ontwikkelde applicaties. Deze kunnen vallen onder de GNU License en zullen dus ook volgens die richtlijnen worden aangeboden.

ARTIKEL 20 - INTELLECTUELE EIGENDOM
20.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Dynamiks geleverde zaken berusten bij Dynamiks, waaronder maar niet beperkt tot programmatuur, apparatuur, modellen, analyses, documentatie, handleidingen, offertes, alsmede het voorbereidend materiaal daarvan, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
20.2 Dynamiks verstrekt aan Klant een niet-exclusief gebruiksrecht op de door haar geleverde zaken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Dynamiks, is Klant niet gerechtigd de geleverde zaken op een andere wijze te gebruiken dan overeengekomen en/of de aan hem verleende rechten en/of bevoegdheden geheel of gedeeltelijk aan derden ter beschikking te stellen, over te dragen en/of in licentie te geven.
20.3 Klant staat er voor in dat hij gerechtigd is om de aan Dynamiks ter beschikking gestelde zaken door Dynamiks te laten verveelvoudigen, openbaar te maken, of anderszins te bewerken zoals nader overeengekomen door partijen en dat hij daarmee geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Klant legt aan Dynamiks alle benodigde bewijsmiddelen van diens rechten over, zoals bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) een afschrift van een merkinschrijving of een licentieovereenkomst.
20.4 Ingeval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, of wanneer het vermoeden bestaat dat met de uitvoering van een overeenkomst inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, staat het Dynamiks vrij die maatregelen te nemen die haar goeddunken, teneinde de gestelde inbreuk op te heffen en de schade ter zake zoveel mogelijk te beperken. Indien en voor zover de door Dynamiks te nemen maatregelen kosten voor Klant met zich meebrengen, is Dynamiks daarvoor niet aansprakelijk.
20.5 De Klant verleent Dynamiks vrijwaring voor alle schade en kosten waarvoor Dynamiks wordt aangesproken als gevolg van door derden gestelde inbreuken op hun intellectuele eigendomsrechten, terzake de door Klant aan Dynamiks ter beschikking gestelde zaken. De Klant zal jegens Dynamiks op diens eerste verzoek afdoende zekerheid stellen voor nakoming van haar hieruit voortkomende financiŽle verplichtingen jegens Dynamiks.
20.6 De Klant zal Dynamiks onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een (dreigende) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Dynamiks geleverde (nog te leveren) zaken of verrichte (nog te verrichten) werkzaamheden.

ARTIKEL 21 - ANNULERING OPDRACHT ONTWIKKELING PROGRAMMATUUR
21.1 Indien de Klant een gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Dynamiks alle met het oog op de uitvoering van bewuste opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden, onverminderd het recht van Dynamiks op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden.

CONTROLEPANEEL
Gebruiker
Wachtwoord
 inloggen
DIENST: WEBSITE
WebsiteWebsite
EUR 15.00
Wilt u uw eigen website laten zien aan de rest van de wereld? Wilt u als ondernemer uw bedrijf profileren op internet? Dat kan! DYNAM|KS biedt u de mogelijkheid uw website op onze servers te plaatsen. Uw website is dan overal ter wereld zichtbaar voor anderen.
meer informatie meer informatie
DOMEINCONTROLE
Controleer hieronder of de gewenste domeinnaam nog vrij is.
 controleren